XXXI skyrius. Baigiamosios nuostatos

236
236. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.